Program lojalnościowy

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

ALESSIAMODA

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
  a) Usługodawca – Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 6, 05-552 Wólka Kosowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726712, NIP: 1231399942, REGON: 380340649. Dane kontaktowe i teleadresowe administratora danych i właściciela sklepu www.alessiamoda.pl: Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Krakowska 87 lok. C22, 05-555 Jabłonowo, e-mail: 
  office@alessiamoda.pl; telefon: +48 729 212 470
  b) Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;
  c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);
  d) Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.alessiamoda.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
  e) Towar – artykuły odzieżowe i podobne sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;
  f) Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.
  g) Program lojalnościowy - długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi dla Usługodawcy klientami.

 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.

 1. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

§ 2.
Struktura programu lojalnościowego

 1. Każdy Klient ma dobrowolne prawo przystąpienia do programu lojalnościowego.

 2. W celu przystąpienia do programu lojalnościowego należy dokonać rejestracji w sklepie www.alessiamoda.pl i potwierdzić ją linkiem, jaki automatycznie zostanie przesłany drogą mailową na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 3. Podczas rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą poczty elektronicznej, informującego subskrybentów o okazjonalnych akcjach marketingowych, zniżkach i promocjach.

 4. Program lojalnościowy polega na przyznawaniu Klientowi punktów w zamian za każde dokonane i opłacone i odebrane zakupy, które następnie wymienialne są na procentową zniżkę.

 5. Punkty przyznawane są odpowiednio:

  a) 5 pkt. za wyrażenie chęci otrzymywania newslettera
  b) 5 pkt. dodanie opinii o produkcie
  c) 10 pkt. za każde wydane w sklepie 100 zł

 6. Punkty wymienialne są na zniżkę procentową, tj. każde zgromadzone 100 pkt. uprawnia do odbioru 10% zniżki.

 7. Punkty można wykorzystać bezterminowo.

 8. W przypadku zwrotu produktu lub anulowania zamówienia, punkty wynikające z transakcji, jakiej zwrot dotyczy, zostaną anulowane w ilości stosownej do wartości rzeczywiście zwróconego towaru, zgodnie z zasadą ich przyznawania.

§ 3.
Postanowienia końcowe

 1. Sklep www.alessiamoda.pl zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą one obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej www.alessiamoda.pl.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl