Regulamin zakupów hurtowych

REGULAMIN ZAKUPÓW HURTOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

ALESSIAMODA

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:
  a) Usługodawca – Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 6, 05-552 Wólka Kosowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726712, NIP: 1231399942, REGON: 380340649. Dane kontaktowe i teleadresowe administratora danych i właściciela sklepu www.alessiamoda.pl: Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Krakowska 87 lok. C22, 05-555 Jabłonowo, e-mail: office@alessiamoda.pl; telefon: +48 729 212 470
  b) Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;
  c) Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);
  d) Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.alessiamoda.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy oraz składania zamówień;
  e) Towar – artykuły odzieżowe i podobne sprzedawane detalicznie przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;
  f) Zamówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

§ 2.
Zasady realizacji umowy sprzedaży hurtowej

 1. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
  a) zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
  b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
  c) poprawne złożenie Zamówienia;
  d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
  e) potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.
 4. Składając Zamówienie hurtowe, Klient musi zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient winien korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta. Jedynie w takim przypadku otrzyma możliwość dokonywania zamówień w cenach hurtowych, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
  b) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia
 7. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 8. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 9. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.
Składanie zamówień

 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty ceny.
 2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Usługodawca potwierdza złożone Zamówienie.
 4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.
 6. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 9:00-17:00 w dni robocze i może potrwać przy Zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 5 dni roboczych, a przy Zamówieniach dostarczanych za granicę łącznie do 14 dni roboczych.

§ 4.
Zasady dokonywania płatności

 1. Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Ostateczna kwota sprzedaży towarów wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 3. Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
 4. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:
  a) poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
  b) poprzez przelew za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl lub PayU, PayPal w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
  c) w chwili odbioru dostarczanego zamówienia, tj. za tzw. pobraniem;
  d) za pośrednictwem udostęponionych płatnosci online kartami płatniczymi:

  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest "Blue Media S.A.".
 6. Klient składając Zamówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.
 7. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient nie wybrał płatności za tzw. pobraniem, Zamówienie zostaje anulowane.
 8. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu drogą elektroniczną lub faktury VAT drogą elektroniczną, jeśli składając Zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

§ 5.
Zasady realizacji dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 3. Koszty dostawy dla Klientów hurtowych ustalane są indywidualnie, w zależoności od wagi i gabarytów zamówienia i rodzaju dostawy.
 4. O koszcie dostawy Klient hurtowy zostanie poinformowany telefonicznie, a link do płatności zostanie wysłany mailowo na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji. 
 5. Warunkiem realizacji zamówienia hurtowego jest opłacenie kosztu dostawy przez klienta.
 6. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego.
 7. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienie liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 6.
Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.
 2. Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:
  a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru; 
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 4. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)
 5. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację osobiście po uzgodnieniu terminy z obsługą sklepu lub pisemnie na adres: Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Krakowska 87 lok. C22, 05-555 Jabłonowo, e-mail: office@alessiamoda.pl; telefon: +48 729 212 470 Klient powinien wówczas odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres: Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Krakowska 87 lok. C22, 05-555 Jabłonowo
 6. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.
 8. Brak odpowiedzi Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 9. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Usługodawca.

§ 7.
Warunki techniczne korzystania z usługi

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.
 2. Usługodawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta).
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego, w sklepie stacjonarnym Usługodawcy: Moose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Krakowska 87 lok. C22, 05-555 Jabłonowo.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827).
 7. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 8. Nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, opublikowana w witrynie internetowej Usługodawcy w stosownej zakładece, tj. pod adresem https://www.alessiamoda.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl